នំអន្សមយក្សត្រៀមបំបែកឯកគ្គទកម្មពិភពលោក

  • 01/01/2018
  • ប្រភព : ពត៏មានបែបពិចារណារ

សៀមរាប៖ នៅ​ឆ្នាំនេះ នំអន្សម​យក្ស ត្រូវបាន​រៀបចំ និង​សម្រិតសម្រាំង​ខ្ពស់។ ស្តង់ដា​នៃ​ការរៀបចំ​ចំអិន​ខ្ពស់ជាង​ឆ្នាំទៅ ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នករៀបចំ​រំពឹងថា ...