ការបរិច្ចាគ និងការគាំទ្រ

សូមថ្លែងអំណរគុណសម្រាប់ការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមសហការ និងគាំទ្រកម្មវិធី។
រាល់ថវិការបរិច្ចាគទាំងអស់ នឹងត្រូវយកធ្វើជាប្រយោជន៌សម្រាប់កម្មវិធីក្រមាទាំងមូល ក៏ដូចជាសមាគមន៍តម្បាញក្រមានានា ដែរខិតខំថែរក្សាវប្បធម៌ពីដូនតាឱ្យបានគង់វង្ស។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ (+855) 077 731 144