ការងារស្ម័គ្រចិត្ត

នៅពេលយើងស្ម័គ្រចិត្តយើងអាចឃើញការផ្លាស់ប្តូរពិតប្រាកដដែលជាលទ្ធផលនៃការខិតខំរបស់យើង។ យើងក៏អាចឃើញពីឥទ្ធិពលដែលការខិតខំរបស់យើងមានចំពោះអ្នកដទៃនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើង។ នៅពេលយើងស្ម័គ្រចិត្តយើងដឹងថាយើងកំពុងជួយអ្នកដទៃដោយផ្តល់ពេលវេលានិងធនធានរបស់យើង។

ពាក្យស្នើសុំ

សូមបំពេញសំណុំបែបបទស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីចូលរួម​ និងជួយដល់ព្រឹត្តិការណ៍ក្រមា។

Personal Information
FemaleMaleOther
Available time:
Less than 4 weeks4 – 8 weeksMore than 8 weeks
Please check, Estabilisment
Goverment OfficialPrivateOther...
Please check, Time Work
Mon-Fri 07:30 AM to 12:30 PMMon-Fri 12:00 PM to 05:00 PM04:30 PM to 09:00PMSat-Sun 07:30 AM to 05:00 PMSat-Sun 04:30 PM to 09:00 PM
Education Level
Secondary SchoolHigh SchoolBachelor DegreeMasterOther...
Purpose and interest of participation: