កម្រិតខ្ពស់

Raffles Le Royal, 92 Rukhak Vithei Daun Penh

+855 23 981888

INTERCONTINENTAL HOTEL, Mao Tse Tung Blvd.

+855 23 998610

Phnom Penh Hotel, Monivong Blvd

+855 23 991868

Sokha Club Hotel, No 63, Preah Norodom Blvd

+855 23 990 123

កម្រិតមធ្យម

Central Mansions, Street 102

+855 23 986 810

St. 288 Hotel & Serviced Apartments, Street 288,

+855 (0)23 995 288

Angkor International Hotel, #38-50, Street 148

+855 23 217 609

Hotel Cara, 18 Street 47 & 84

+855 23 430066

Frangipani Villas, 20R Street 252

+855 12 687717, +855 23 212100

កម្រិតទាប

Sla Boutique Hostel, #15, Street 174 (Okhna Ket Street),

+855​ 23 ​997​ 515

Angkor Bright Guesthouse, No. 84GHI, Trasak Paem (St. 63),

+855​ 17 924​ 017

Basac Guesthouse & Restaurant, #128 F2, 3 Street

+855 97 634 2156

Happy 11 Backpackers (or 11 Happy), 87-89 Street 136,

+855 12 999 921